80 Shades of White Icons by Victor Erixon | @victorerixon


提示:请直接按CTRL+F搜索您要查找的转义字符。


 

常用表:


 

No. 文字表記 10進表記 16進表記 文字 Comment
001 " " " """ quotation mark = APL quote
002 & & & "&" ampersand
003 &lt; &#60; &#x3C; "<" less-than sign
004 &gt; &#62; &#x3E; ">" greater-than sign
005 &nbsp; &#160; &#xA0; " " no-break space = non-breaking space

 

iSO 8859-1 characters

char glyph HTML tag
&nbsp;
¡ &iexcl;
¢ &cent;
£ &pound;
¤ &curren;
¥ &yen;
¦ &brvbar;
§ &sect;
¨ &uml;
© &copy;
ª &ordf;
« &laquo;
¬ &not;
&shy;
® &reg;
¯ &macr;
° &deg;
± &plusmn;
² &sup2;
³ &sup3;
´ &acute;
µ &micro;
&para;
· &middot;
¸ &cedil;
¹ &sup1;
º &ordm;
» &raquo;
¼ &frac14;
½ &frac12;
¾ &frac34;
¿ &iquest;
À &Agrave;
Á &Aacute;
 &Acirc;
à &Atilde;
Ä &Auml;
Å &Aring;
Æ &AElig;
Ç &Ccedil;
È &Egrave;
É &Eacute;
Ê &Ecirc;
Ë &Euml;
Ì &Igrave;
Í &Iacute;
Î &Icirc;
Ï &Iuml;
Ð &ETH;
Ñ &Ntilde;
Ò &Ograve;
Ó &Oacute;
Ô &Ocirc;
Õ &Otilde;
Ö &Ouml;
× &times;
Ø &Oslash;
Ù &Ugrave;
Ú &Uacute;
Û &Ucirc;
Ü &Uuml;
Ý &Yacute;
Þ &THORN;
ß &szlig;
à &agrave;
á &aacute;
â &acirc;
ã &atilde;
ä &auml;
å &aring;
æ &aelig;
ç &ccedil;
è &egrave;
é &eacute;
ê &ecirc;
ë &euml;
ì &igrave;
í &iacute;
î &icirc;
ï &iuml;
ð &eth;
ñ &ntilde;
ò &ograve;
ó &oacute;
ô &ocirc;
õ &otilde;
ö &ouml;
÷ &divide;
ø &oslash;
ù &ugrave;
ú &uacute;
û &ucirc;
ü &uuml;
ý &yacute;
þ &thorn;
ÿ &yuml;

Math symbols

Latin Extended-B
char glyph HTML tag
? &fnof;

Arrows
char glyph HTML tag
&larr;
&uarr;
&rarr;
&darr;
? &harr;
? &crarr;
? &lArr;
? &uArr;
? &rArr;
? &dArr;
? &hArr;

Mathematical Operators
char glyph HTML tag
? &forall;
? &part;
? &exist;
? &empty;
? &nabla;
&isin;
? &notin;
? &ni;
&prod;
&sum;
? &minus;
? &lowast;
&radic;
&prop;
&infin;
&ang;
&and;
&or;
&cap;
&cup;
&int;
&there4;
&sim;
? &cong;
&asymp;
&ne;
&equiv;
&le;
&ge;
? &sub;
? &sup;
? &nsub;
? &sube;
? &supe;
&oplus;
? &otimes;
&perp;
? &sdot;

General Punctuation
char glyph HTML tag
? &bull;
&hellip;
&prime;
&Prime;
&oline;
? &frasl;

Miscellaneous Technical
char glyph HTML tag
? &lceil;
? &rceil;
? &lfloor;
? &rfloor;
? &lang;
? &rang;

Geometric Shapes
char glyph HTML tag
? &loz;

Miscellaneous Symbols
char glyph HTML tag
? &spades;
? &clubs;
? &hearts;
? &diams;


Letterlike Symbols
char glyph HTML tag
? &weierp;
? &image;
? &real;
&trade;
? &alefsym;

Greek
char glyph HTML tag
Α &Alpha;
Β &Beta;
Γ &Gamma;
Δ &Delta;
Ε &Epsilon;
Ζ &Zeta;
Η &Eta;
Θ &Theta;
Ι &Iota;
Κ &Kappa;
Λ &Lambda;
Μ &Mu;
Ν &Nu;
Ξ &Xi;
Ο &Omicron;
Π &Pi;
Ρ &Rho;
Σ &Sigma;
Τ &Tau;
Υ &Upsilon;
Φ &Phi;
Χ &Chi;
Ψ &Psi;
Ω &Omega;
α &alpha;
β &beta;
γ &gamma;
δ &delta;
ε &epsilon;
ζ &zeta;
η &eta;
θ &theta;
ι &iota;
κ &kappa;
λ &lambda;
μ &mu;
ν &nu;
ξ &xi;
ο &omicron;
π &pi;
ρ &rho;
? &sigmaf;
σ &sigma;
τ &tau;
υ &upsilon;
φ &phi;
χ &chi;
ψ &psi;
ω &omega;
? &thetasym;
? &upsih;
? &piv;


==========================================================================
当前位置:  Web服务器/前端>html/css

HTML语言特殊字符大全及其编码对照表(包括转义方式)


    HTML语言特殊字符使用方法: 这些字符属于unicode字符集,所以,你的文档需要声明为UTF-8; 用于HTML的,你需要在前面加上&#符号; 用于CSS文件中,但是需要用反斜杠\转义; 用于JavaScript,和CSS用法一样,...

HTML语言特殊字符使用方法:

 这些字符属于unicode字符集,所以,你的文档需要声明为UTF-8;

  用于HTML的,你需要在前面加上&#符号;

  用于CSS文件中,但是需要用反斜杠\转义;

  用于JavaScript,和CSS用法一样,不过要用\u来转义。


需要主意的是:

  有的字符在不同的浏览器下表现不太一样;比如小雪人 ? 在Firefox和Chrome下不太一样,钻石 ◆ 在IE下要比Chrome下要大一点儿;

有的字符在某个浏览器下不会显示;当然原因并不是字符代码的问题,而是浏览器的bug,,98%的字符都能在所有浏览器下正常显示的,不过如果你真的要使用,最好仔细在各个浏览器下验证一番。经测试这些字符在Android/iOS等智能终端的识别度比较差,所以,使用的时候要特别注意移动浏览器。

   在HTML中一个字符实体(Character Entity)分成三部分:第一部分是一个&符号,英文叫ampersand;第二部分是实体(Entity)名字或者是#加上实体(Entity)编号;第三部分是一个分号。

比如,要显示小于号,就可以写&lt;或者&#60;。

  用实体(Entity)名字的好处是比较好理解,一看lt,大概就猜出是less than的意思,但是其劣势在于并不是所有的浏览器都支持最新的Entity名字。而实体(Entity)编号,各种浏览器都能处理。

注意:Entity是区分大小写的。


HTML语言特殊字符大全及其编码对照表如下:

特殊符号

命名实体

十进制编码

特殊符号

命名实体

十进制编码

特殊符号

命名实体

十进制编码

Α

&Alpha;

&#913;

Β

&Beta;

&#914;

Γ

&Gamma;

&#915;

Δ

&Delta;

&#916;

Ε

&Epsilon;

&#917;

Ζ

&Zeta;

&#918;

Η

&Eta;

&#919;

Θ

&Theta;

&#920;

Ι

&Iota;

&#921;

Κ

&Kappa;

&#922;

Λ

&Lambda;

&#923;

Μ

&Mu;

&#924;

Ν

&Nu;

&#925;

Ξ

&Xi;

&#926;

Ο

&Omicron;

&#927;

Π

&Pi;

&#928;

Ρ

&Rho;

&#929;

Σ

&Sigma;

&#931;

Τ

&Tau;

&#932;

Υ

&Upsilon;

&#933;

Φ

&Phi;

&#934;

Χ

&Chi;

&#935;

Ψ

&Psi;

&#936;

Ω

&Omega;

&#937;

α

&alpha;

&#945;

β

&beta;

&#946;

γ

&gamma;

&#947;

δ

&delta;

&#948;

ε

&epsilon;

&#949;

ζ

&zeta;

&#950;

η

&eta;

&#951;

θ

&theta;

&#952;

ι

&iota;

&#953;

κ

&kappa;

&#954;

λ

&lambda;

&#955;

μ

&mu;

&#956;

ν

&nu;

&#957;

ξ

&xi;

&#958;

ο

&omicron;

&#959;

π

&pi;

&#960;

ρ

&rho;

&#961;

?

&sigmaf;

&#962;

σ

&sigma;

&#963;

τ

&tau;

&#964;

υ

&upsilon;

&#965;

φ

&phi;

&#966;

χ

&chi;

&#967;

ψ

&psi;

&#968;

ω

&omega;

&#969;

?

&thetasym;

&#977;

?

&upsih;

&#978;

?

&piv;

&#982;

?

&bull;

&#8226;

&hellip;

&#8230;

&prime;

&#8242;

&Prime;

&#8243;

&oline;

&#8254;

?

&frasl;

&#8260;

?

&weierp;

&#8472;

?

&image;

&#8465;

?

&real;

&#8476;

?

&trade;

&#8482;

?

&alefsym;

&#8501;

&larr;

&#8592;

&uarr;

&#8593;

&rarr;

&#8594;

&darr;

&#8595;

?

&harr;

&#8596;

?

&crarr;

&#8629;

?

&lArr;

&#8656;

?

&uArr;

&#8657;

?

&rArr;

&#8658;

?

&dArr;

&#8659;

?

&hArr;

&#8660;

?

&forall;

&#8704;

?

&part;

&#8706;

?

&exist;

&#8707;

?

&empty;

&#8709;

?

&nabla;

&#8711;

&isin;

&#8712;

?

&notin;

&#8713;

?

&ni;

&#8715;

&prod;

&#8719;

&sum;

&#8722;

?

&minus;

&#8722;

?

&lowast;

&#8727;

&radic;

&#8730;

&prop;

&#8733;

&infin;

&#8734;

&ang;

&#8736;

&and;

&#8869;

&or;

&#8870;

&cap;

&#8745;

&cup;

&#8746;

&int;

&#8747;

&there4;

&#8756;

&sim;

&#8764;

?

&cong;

&#8773;

&asymp;

&#8773;

&ne;

&#8800;

&equiv;

&#8801;

&le;

&#8804;

&ge;

&#8805;

?

&sub;

&#8834;

?

&sup;

&#8835;

?

&nsub;

&#8836;

?

&sube;

&#8838;

?

&supe;

&#8839;

&oplus;

&#8853;

?

&otimes;

&#8855;

&perp;

&#8869;

?

&sdot;

&#8901;

?

&lceil;

&#8968;

?

&rceil;

&#8969;

?

&lfloor;

&#8970;

?

&rfloor;

&#8971;

?

&loz;

&#9674;

?

&spades;

&#9824;

?

&clubs;

&#9827;

?

&hearts;

&#9829;

?

&diams;

&#9830;


&nbsp;

&#160;

?

&iexcl;

&#161;

&cent;

&#162;

&pound;

&#163;

¤

&curren;

&#164;

&yen;

&#165;

|

&brvbar;

&#166;

§

&sect;

&#167;

¨

&uml;

&#168;

?

&copy;

&#169;

a

&ordf;

&#170;

?

&laquo;

&#171;

?

&not;

&#172;

-

&shy;

&#173;

?

&reg;

&#174;

ˉ

&macr;

&#175;

°

&deg;

&#176;

±

&plusmn;

&#177;

2

&sup2;

&#178;

3

&sup3;

&#179;

&acute;

&#180;

μ

&micro;

&#181

"

&quot;

&#34;

<

&lt;

&#60;

>

&gt;

&#62;

'


&#39;HTML特殊字符不包括TAB. TAB应该也可以用 表示. 但只有在
...
这样的标记内部才起作用. 其他地方只相当于一个空格. 这和 不一样. 推荐   很好用!

H1 标题

H2 标题

H3 标题

H4 标题

H5 标题
H6 标题
scii
(NUL) &#32;
! &#33;
" &#34;
# &#35;
$ &#36;
% &#37;
& &#38;
' &#39;
( &#40;
) &#41;
* &#42;
+ &#43;
, &#44;
- &#45;
. &#46;
/ &#47;
0 &#48;
1 &#49;
2 &#50;
3 &#51;
4 &#52;
5 &#53;
6 &#54;
7 &#55;
8 &#56;
9 &#57;
: &#58;
; &#59;
< &#60;
= &#61;
> &#62;
? &#63;
@ &#64;
A &#65;
B &#66;
C &#67;
D &#68;
E &#69;
F &#70;
G &#71;
H &#72;
I &#73;
J &#74;
K &#75;
L &#76;
M &#77;
N &#78;
O &#79;
P &#80;
Q &#81;
R &#82;
S &#83;
T &#84;
U &#85;
V &#86;
W &#87;
X &#88;
Y &#89;
Z &#90;
[ &#91;
\ &#92;
] &#93;
^ &#94;
_ &#95;
` &#96;
a &#97;
b &#98;
c &#99;
d &#100;
e &#101;
f &#102;
g &#103;
h &#104;
i &#105;
j &#106;
k &#107;
l &#108;
m &#109;
n &#110;
o &#111;
p &#112;
q &#113;
r &#114;
s &#115;
t &#116;
u &#117;
v &#118;
w &#119;
x &#120;
y &#121;
z &#122;
{ &#123;
| &#124;
} &#125;
~ &#126;
 &#127;